Cadrul legal al activității desfășurate de Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (Centrul/CSALB) este format de Ordonanța Guvernului nr. 38/2015, astfel încât reclamaţiile împotriva comercianţilor să poată fi prezentate voluntar de către consumatori (persoane fizice/utilizatori) entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei.

CSALB are misiunea de a organiza soluţionarea, prin proceduri SAL, a litigiilor dintre consumatori, astfel cum aceştia sunt definiţi prin art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi comercianții a căror activitate este reglementată, autorizată şi supravegheată/monitorizată de Banca Naţională a României, precum şi sucursalele comercianților ce desfăşoară activităţi pe teritoriul României în domeniul bancar.

    1. PREVEDERI GENERALE

CSALB colectează datele cu caracter personal ale utilizatorului/consumatorului (de servicii financiar bancare sau non-bancare) în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Începând cu data de 25 mai 2018, datele cu caracter personal ale utilizatorului vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (EU) 2016/679 al Parlamentului și al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul General privind Protecția Datelor);

CSALB a aplicat toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul, împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului persoanelor neautorizate

    2. DE CE SE PRELUCREAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL?

CSALB prelucrează date cu caracter personal cu scopul de a facilita procedura de soluționare alternativă a litigiilor, cadrul legal fiind constituit de Ordonanța Guvernului nr. 38/2015.

Totodată, următoarele date cu caracter personal: numele complet al utilizatorului (prenumele și numele), adresa de e-mail și numărul de telefon pot fi prelucrate în scopuri de marketing pentru serviciile CSALB trimiterea de buletine informative (newsletter) sau contactarea consumatorului pentru intervievarea acestuia cu privire la promovarea serviciilor CSALB prin intermediul site-ului (testimoniale) sau prin intermediul emisiunilor televizate (buletinelor de știri);

• CSALB va cere consumatorilor să îi acorde consimțământul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing. Consumatorul poate retrage consimțământul în orice moment prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail a CSALB (secretariat@csalb.ro) sau prin folosirea unui link de dezabonare de la primirea informațiilor de marketing/newsletter furnizate în fiecare e-mail de la CSALB. Retragerea consimțământului de către utilizator nu va avea efecte adverse asupra derulării procedurilor SAL și/sau asupra furnizării serviciilor către consumator și nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului anterior retragerii acestuia.

    3. CE DATE CU CARACTER PERSONAL SE PRELUCREAZĂ?

• Informații oferite de dumneavoastră și care sunt solicitate în cuprinsul formularului de cerere, obligatoriu pentru solicitarea de către dumneavoastră a serviciilor CSALB. Totodată, prin furnizarea de documente pe care dumneavoastră le considerați relevante (nesolicitate de CSALB) pentru soluționarea litigiului pe care ni l-ați sesizat, vă exprimați acordul pentru prelucrarea acestora de către CSALB (stocare, divulgare către comerciant);

• CSALB prelucrează date cu caracter special (CNP) pe care consumatorul este obligat să le furnizeze, cu scopul de identificare în sistemul de gestiune a documentelor și de corelare a identității acestuia cu cea furnizată comerciantului în cauză;

• Informații pe care le primim de la comerciant în legătură cu diferendul/problema pentru care ne sesizați. Având în vedere faptul că, pentru soluționarea litigiului pe care ni l-ați sesizat, este nevoie de implicarea ambelor părți (utilizatorul și comerciantul), vă asumați faptul că banca va putea furniza către CSALB orice documente/informații care au legătură cu relația contractuală dintre dumneavoastră și aceasta și care fac referire la aspectele sesizate;

Furnizarea acestor date cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, constituie o condiție de bază pentru ca CSALB să poată desfășura în condiții optime procesul de soluționare a litigiului pe care l-ați sesizat și pentru ca dumneavoastră să vă fie furnizate serviciile Centrului. Nefurnizarea datelor cu caracter personal va pune CSALB în imposibilitatea de a derula procesul de soluționare și de a vă furniza serviciile.

Totodată, prin accesarea site-ului nostru, vă asumați faptul că, prin terți, CSALB prelucrează (stochează) involuntar, pe lângă datele precizate mai sus, adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri furnizați de către browserul de internet prin intermediul căruia se face accesul la site.

• Având în vedere faptul că în cadrul CSALB se soluționează diferende, termenele de păstrare a datelor cu caracter personal vor respecta termenele prevăzute pentru instanțele de judecată (fiind vorba despre aceeași sferă de servicii);
• Unele date cu caracter personal vor fi prelucrate de CSALB pe durata sau după încetarea furnizării serviciilor către utilizator, pentru a îndeplini obligațiile legale impuse de Ordonanța nr. 38/2015, cu privire la raportarea către autoritatea competentă, precum și către alte autorități ale statului, atunci când legea impune acest lucru;
• Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face în scopurile intereselor legitime urmărite CSALB sau de către o terță parte cu condiția ca un astfel de interes legitim să nu prevaleze intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale utilizatorului;

    4. CUI FURNIZĂM DATE CU CARACTER PERSONAL?

• CSALB poate furniza date cu caracter personal către furnizorii de servicii care prestează servicii către Centru. Serviciile care pot fi solicitate sunt, de exemplu, furnizarea de infrastructură și servicii IT, furnizarea de servicii pentru clienți, îmbunătățirea activității Centrului, optimizarea paginii de internet. Cu excepția cazurilor când este strict necesar sau impus de legea obligatorie, aceștia nu sunt autorizați să dezvăluie sau să utilizeze în scopuri proprii datele cu caracter personal ale utilizatorului și vor acționa în numele și în conformitate cu instrucțiunile CSALB;
• Totodată, CSALB poate furniza datele dumneavoastră instanțelor de judecată, parchetelor sau altor autorități publice pentru a se conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească).

    5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În derularea activităților sale, CSALB intenționează să asigure posibilitatea indivizilor de a-și exercita drepturile ce le revin, conform legii, cu privire la datele lor personale, echivalente cu acelea definite de legile Uniunii Europene:

REGULAMENTUL (UE) 2016/679

art. 13 (pentru situația în care datele sunt colectate de la persoana vizată) și 14 (pentru cazurile în care datele au fost obținute din alte surse decât de la persoana vizată). Dreptul la informare: persoanele fizice ale căror date sunt colectate trebuie să fie informate referitor la: prelucrarea acestor date, identitatea operatorului, scopul colectării acestor date și temeiul juridic al prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate datele sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, drepturile persoanelor fizice și orice transferuri de date (informarea se va face anterior inițierii operațiunilor de prelucrare de date) → informarea cu privire la aspectele precizate se va face pe site, în cadrul secțiunii ”Politica de confidențialitate”, dar și direct persoanelor vizate, atunci când procedura impune acest lucru sau când aceasta solicită furnizarea unor astfel de informații;

art. 15 Dreptul de acces la datele cu caracter personal: permite unei persoane fizice să obțină informații despre toate datele sale personale prelucrate indiferent de mediul utilizat și oferă posibilitatea persoanei vizate de a obține de la operator o copie a datelor personale prelucrate → accesul la acest drept este oferit persoanelor vizate prin autorizarea accesului acestora în contul propriu al CSALB, unde pot vizualiza toate informațiile și documentele transmise către Centru;

art. 16 Dreptul de intervenție asupra datelor: oferă dreptul unei persoane fizice de a corecta, completa, actualiza sau șterge datele incomplete, inexacte sau vechi sau datele a căror colectare, utilizare, dezvăluire sau stocare sunt interzise;
art. 17 Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat): permite persoanei fizice să solicite ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, cu respectarea limitărilor impuse de lege;
art. 18 Dreptul de restricționare a prelucrării datelor: persoana fizică are dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale pe toată durata îndeplinirii scopului pentru care restricționarea a fost implementată;

Conform art. 19, CSALB are obligația de a informa destinatarii datelor cu caracter personal cu privire ștergerea/rectificarea/restricționarea datelor, cu excepția cazurilor când o astfel de informare ar presupune eforturi disproporționate. Totodată, la cerere, operatorul va informa persoana vizată cu privire la destinatarii datelor.

art. 20 Dreptul la portabilitatea datelor: permite persoanei fizice să solicite furnizarea tuturor datelor stocate la operator, într-un format structurat și ușor accesibil, direct persoanei vizate sau către un alt operator cu același domeniu de activitate, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
art. 21 Dreptul de opoziție: permite unei persoane fizice să se opună, din motive întemeiate, procesării datelor sale personale. Acest drept nu se aplică prelucrării de date necesare derularii soluționării litigiului pentru care individul a sesizat CSALB, deoarece ar pune Centrul în imposibilitatea de a-și desfășura aactivitatea în condiții optime. Persoanele fizice pot, de asemenea, să se opună, fără nicio justificare, utilizării datelor lor în scopuri directe de marketing, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Pentru exercitarea drepturilor care îi revin, persoana vizată va înainta CSALB o cerere întocmită în formă scrisă (manual sau electronic) şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. CSALB este obligat să comunice măsurile luate în temeiul articolelor mai sus enumerate, precum şi, dacă este cazul, numele persoanelor împuternicite sau ale terţului/terților căruia/cărora i-au/le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată. Comunicarea se va face în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului cu privire la modul de transmitere a informațiilor solicitate, precum și cu mențiunea termenului în care solictarea va fi rezolvată, în funcție de nivelul de complexitate al operațiunii.

Pentru exercitarea drepturilor care vă revin în conformiate cu legea în vigoare, puteți transmite cererea dumneavoastră la adresa de e-mail secretariat@csalb.ro sau la adresa poștală Str. Sevastopol, nr. 24, etaj 2, sector 1, București.